• 02993849793
  • trande-thtrungbinhc@edu.viettel.vn
  • Âp Mỏ Ó, xa Trung Binh, huyen Tran De, tinh Soc Trang
  • Giới thiệu
  • Sơ đồ tổ chức
  • Đoàn TNCS HCM
  • Dự báo thời tiết